Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wytwórczo-Handlowo-Usługowa „BUD-MAR”, Ambrożów 40b, 27-225 Pawłów zwana „Firmą”.                                                                   Jako Administrator Firma odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.      
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umowy o usługi świadczone przez Firmę, którymi zgodnie z ofertą jesteście Państwo zainteresowani –  art. 6 ust. 1lit. b RODO
  1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub ochronie przed roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  1. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f  RODO)
  1. marketingowych (przesyłanie ofert dotyczących promocji)
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: pracownicy firmy,  firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, banki, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Zakres danych: imię nazwisko, numer telefonu, nagrania video, wizerunek, nagrania dźwięku.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres związany z realizacją umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, a w celach archiwalnych przez okres wymagany przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. W zakresie danych fakultatywnych, na przetwarzanie których Państwo wyrazili zgodę do czasu wycofania zgody.
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o usługę i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy lub niewykonaniem ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze w zakresie prawidłowego rozliczenia.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).