Przed wejściem do komory normobarycznej należy zapoznać się z niniejszym  Regulaminem oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami do odbycia sesji w komorze normobarycznej.

Regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w komorze normobarycznej i obowiązuje wszystkich uczestników korzystających z naszych usług.

W komorze normobarycznej, jak i w jej najbliższym otoczeniu zabrania się palenia papierosów, używania źródeł otwartego ognia, odpalania fajerwerków itp.

Uczestnikom sesji zabrania się obsługiwania paneli sterowniczych.

Ze względu na ograniczoną przestrzeń zamkniętą, w komorze normobarycznej zabronione jest spożywanie aromatycznych posiłków, używanie intensywnych perfum i innych substancji zapachowych.

W komorze normobarycznej zabronione jest spożywanie alkoholu oraz używanie wszelkiego rodzaju substancji psychoaktywnych.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji i poleceń personelu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu.

Zarządca lub personel mają prawo nie wpuścić na teren obiektu lub z niego wyprosić osoby, których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych osób, a także nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, instrukcji oraz poleceń personelu. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.

Wejście do komory i wyjście z komory odbywa się z personelem. Stosowanie się do zaleceń personelu zapobiega zdarzeniom niepożądanym oraz zapewnia całkowite bezpieczeństwo i komfort w czasie przejścia przez śluzę ciśnieniową, gdzie następuje dostosowanie ciśnienia do warunków panujących wewnątrz komory.

Wszelkie niepokojące zmiany stanu zdrowia lub samopoczucia oraz incydenty łamania zapisów niniejszego Regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać personelowi.

Przeciwwskazania do korzystania z sesji normobarycznej związane są głównie z przejściem przez śluzę ciśnieniową i należą do nich: ciąża, rozrusznik serca, niektóre choroby płuc (np. odma płucna), gorączka, okres rekonwalescencji bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych w obrębie klatki piersiowej, drgawki, zapalenie ucha, zapalenie zatok, zapalenie nerwu wzrokowego, klaustrofobia, choroby zakaźne, infekcje górnych dróg oddechowych, leki immunosupresyjne (po przeszczepach).

 Każdy pełnoletni uczestnik podejmuje decyzję o odbyciu sesji w komorze normobarycznej przy braku przeciwwskazań, na własną odpowiedzialność i ryzyko, natomiast za uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny.

W sytuacji potrzeby nagłego opuszczenia komory powiadamiamy personel poprzez wywołanie za pomocą domofonu umieszczonego przy drzwiach wejściowych.

 Przycisk awaryjny, znajdujący się w każdym pomieszczeniu na ścianie służy do szybkiej, bezpiecznej dekompresji w stanie wyjątkowym, np. zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika sesji. Czas wyrównania ciśnienia po użyciu przycisku awaryjnego to około 4 minuty.

Uwaga! Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z poniesieniem kosztów ponownego napełnienia komory normobarycznej.

 Korzystając z toalety prosimy o wrzucanie do ustępu tylko i wyłącznie specjalnego papieru toaletowego znajdującego się na wyposażeniu komory normobarycznej.

 Środki higieniczne oraz inne odpady należy wrzucać do wyznaczonych pojemników.

 W komorze normobarycznej należy zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju innym uczestnikom sesji.

 Podczas sesji można swobodnie rozmawiać, czytać literaturę, oglądać programy edukacyjne na monitorach lub korzystać przy użyciu słuchawek – z urządzeń typu telefon, laptop.

 Każdy uczestnik sesji w komorze normobarycznej, przed wejściem otrzymuje jednorazową, sterylną maskę, która po podłączeniu do instalacji tlenowej w miejscu odbywania sesji pozwala na dodatkowe dotlenienie organizmu poprzez podanie czystego tlenu.

 Czas trwania sesji: 2 godziny.

Prosimy o niepozostawianie bez opieki cennych przedmiotów, dokumentów itp. gdyż personel nie odpowiada za zagubienie.

 Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony i przeznaczony jest wyłącznie dla uczestników sesji.

 Za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 W komorze normobarycznej, w celu poprawy bezpieczeństwa personelu, mienia właściciela i uczestników sesji oraz dokumentacji administracyjnej zainstalowany jest monitoring. Zapisy monitoringu będą wykorzystywane wyłącznie w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w niniejszym Regulaminie i polityce prywatności.

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Wytwórczo-Handlowo-Usługowa „BUD-MAR” Ambrożów 40b, 27-225 Pawłów.

 Podmiotem zarządzającym komorą normobaryczną położoną pod adresem ul. Kusocińskiego 55, 25-045 Kielce jest Firma Wytwórczo-Handlowo-Usługowa „BUD-MAR” Ambrożów 40b, 27-225 Pawłów.

 Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i funkcjonowanie komory normobarycznej jest Zarządca lub upoważniony przez niego personel.

Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia skutku z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu.

 Korzystanie z naszych usług oznacza zgodę na przesyłanie ofert marketingowych i akceptację niniejszego Regulaminu.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminów obiektu lub zasad i możliwości korzystania z jakichkolwiek usług należy zwrócić się do Zarządcy lub personelu obiektu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników podlegają polityce prywatności stosowanej u Zarządcy obiektu.