Urazy mięśniowo-szkieletowe

Liczne prace eksperymentalne i badania doświadczalne
potwierdziły korzystne oddziaływanie tlenoterapii
hiperbarycznej HBOT na przebieg procesów metabolicznych
i regeneracyjnych zachodzących w tkance kostnej, chrząstce, strukturach
okołostawowych oraz w mięśniach szkieletowych. Wykorzystanie tlenu
hiperbarycznego w leczeniu chorób układu kostno-stawowego dotyczy przede
wszystkim martwicy kości o różnym podłożu oraz zapaleń kości o charakterze
przewlekłym.
Po ciężkich urazach kości i tkanek miękkich kończyn dołączenie
do postępowania chirurgicznego hiperbarii tlenowej powoduje zmniejszenie
częstości wykonywanych amputacji lub co najmniej ograniczenie ich poziomu.
U pacjentów z nasilonymi dolegliwościami neurologicznymi
w przebiegu osteochondrozy obserwuje się wysoką efektywność terapii
hiperbarycznej, szczególnie w połączeniu z leczeniem chirurgicznym,
w przypadku braku odpowiedzi na leczenie konwencjonalne.
W przebiegu osteoporozy stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej u pacjentów
prowadzi do zmniejszenia nasilenia obrzęku tkanek ocenianego w badaniu
rezonansem magnetycznym, które po długotrwałej terapii całkowicie ustępuje.
Znane są przypadki całkowitego ustąpienia objawów klinicznych i przywrócenia
prawidłowej ruchomości stawu biodrowego w badaniu fizykalnym,
po stosowaniu terapii tlenem hiperbarycznym.
Fibromialgia to zespół chorobowy charakteryzujący się długotrwałym
i wieloogniskowym bólem tkanek miękkich. W grupie chorych poddanych
hiperbarycznej terapii tlenowej stwierdza się istotne zmniejszenie liczby
bolesnych punktów uciskowych oraz znamienne podwyższenie progu bólowego.

W zespole cieśni nadgarstka pacjenci poddawani kilkunastu sesjom
w komorze hiperbarycznej potwierdzają
istotne zmniejszenie nasilenia bólu i obrzęku oraz znaczący wzrost zakresu
ruchomości stawu nadgarstka.
W przypadkach chorobowych związanych z reumatoidalnymi
i zwyrodnieniowymi chorobami stawów w każdej grupie pacjentów
poddawanej terapii tlenem hiperbarycznym osiąga się wysoką skuteczność
prowadzonego leczenia. U chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów
w skojarzonym z HBOT leczeniu potwierdza się zmniejszenie nasilenia
dolegliwości bólowych oraz obrzęku stawów kolanowych i stawów dłoni,
a także spowolnienie procesu destrukcji stawów oceniane na podstawie badań
USG. Działanie tlenoterapii hiperbarycznej pozwala na redukcję
dawek niesterydowych leków przeciwzapalnych.
U pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa u 95%
pacjentów obserwuje się korzystne efekty HBOT. Ten sam efekt tlenoterapii
hiperbarycznej osiągany jest przy leczeniu zespołu Raynauda, owrzodzeń
troficznych, zapalenia tętniczek paliczków oraz polineuropatii niedokrwiennej.
W aseptycznej martwicy kości istotnym warunkiem powodzenia
wykorzystania HBOT jako leczenia wspomagającego jest wczesne
zdiagnozowanie choroby, dzięki któremu w jej początkowym stadium leczenie
celowane umożliwia zmniejszenie dolegliwości bólowych, stanowiących
podstawowy problem grupy pacjentów. Martwica kości będąca częstym
powikłaniem radioterapii stanowi proces powodujący niedotlenienie tkanek,
defekt osteogenezy, osteolizę i śmierć tkankową. Obserwuje się dużą
skuteczność stosowania tlenowej terapii hiperbarycznej w korelacji z leczeniem
chirurgicznym i antybiotykoterapią. Istotą jest stosowanie HBOT zarówno
w okresie poprzedzającym, jak i po postępowaniu chirurgicznym.
W zapaleniach kości, szczególnie po leczeniu operacyjnym, HBOT odgrywa
znaczącą rolę jako leczenie wspomagające, ponieważ zwiększenie ilości tlenu
rozpuszczonego fizycznie w osoczu i poprawa przepływu krwi w uszkodzonych
kończynach, a w konsekwencji wzrost ciśnienia tlenu w kościach i otaczających
tkankach miękkich prowadzi do pobudzenia aktywności makrofagów
i fibroblastów oraz nasilenia angiogenezy z następowym ustępowaniem procesu
zapalnego i przyśpieszeniem procesu gojenia. Ponadto HBOT wykazuje efekt
bakteriobójczy zwłaszcza w przypadku bakterii beztlenowych, stanowiący
częsty czynnik etiologiczny pourazowych zakażeń kości. Tlen hiperbaryczny
wykazuje silne działanie ochronne w przypadku wykonanych operacyjnie
płatów mięśniowych, skórno-mięśniowych lub skórnych stosowanych
w leczeniu szczególnie opornych na klasyczną terapię zapaleń kości.

Celem hiperbarii tlenowej jest wspomaganie gojenia się równolegle ze
stosowanymi w tym samym czasie standardowymi procedurami
terapeutycznymi jak antybiotykoterapia czy zabiegi chirurgiczne.  Rany i urazy
stanowią ryzyko infekcji, które wydłużają dodatkowo proces zdrowienia. W
przypadku ostrych niedokrwień tkanek konieczne jest szybkie natlenienie i
uruchomienie biologicznych mechanizmów, które przywrócą regularną
przemianę materii w dotkniętych obszarach.
Normobaria realizuje wszystkie pozytywne działania Hiperbarycznej Terapii Tlenowej
(HBOT) w dodatku powiększając ich efektywność dzięki dwutlenkowi węgla i wodorowi,
jednocześnie eliminując wszystkie jej zagrożenia i ryzyka jak i wszelkie jej niedogodności.